Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów to system monitoringu dostarczający informacji o strukturze, zasobach (ich miąższości, przyroście i użytkowaniu) oraz stanie zdrowotnym lasów.

Nasi taksatorzy regularnie udają się w teren, mierząc i badając wiele tysięcy powierzchni leśnych w celu oceny ich stanu. Wiedza ta służy nam do wyznaczania kierunku zmian tego stanu w skali wielkoobszarowej. Inwentaryzacja ta ma za zadanie dostarczania wiarygodnych, aktualnych informacji o lesie, w szczególności danych z zakresu struktury gatunkowej, wiekowej, stanu zdrowotnego oraz występowania szkód w lasach.

Pomiary i obserwacje Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów wykonywane są przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej nieprzerwanie od 2005 roku. Co roku około 70 zespołów wyrusza w teren, aby zebrać dane na niespełna 7000 powierzchni próbnych, rozmieszczonych w lasach na terenie całego kraju w regularnej sieci 4x4 km. W każdym kolejnym pięcioletnim cyklu WISL liczba powierzchni próbnych zwiększa się (od około 29 tys. w I cyklu do ponad 33 tys. w ostatnim pięcioletnim okresie), zarówno w wyniku wzrostu lesistości Polski, jak i obejmowania pomiarem WISL lasów, które nie są ujmowane przez żadne inne statystyki krajowe i międzynarodowe.


 

 

Dane WISL są kontrolowane zarówno na etapie prac terenowych jak i kameralnych. Oprogramowanie terenowe zawiera mechanizmy kontrolne, wykrywające potencjalne błędy, które pozwalają na bieżącą korektę wprowadzanych danych w terenie. Jakość prac weryfikowana jest przez audytorów wewnętrznych BULiGL oraz kontrole zewnętrzne Lasów Państwowych oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa. Instytut zapewnia też osłonę naukową WISL. 

 

Wykonywanie inwentaryzacji w kolejnych cyklach pozwoliło zgromadzić obszerną bazę wiarygodnych danych o lasach wszystkich form własności w Polsce. Dane te i generowane na ich podstawie informacje o lasach są wykorzystywane do kształtowania polityki leśnej Państwa, jako materiał badawczy dla nauki, jako źródło danych polskiej statystyki państwowej oraz statystyk międzynarodowych, jak również w planowaniu urządzeniowym. Zestawienia i raporty WISL są udostępniane publicznie na stronie internetowej Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów i w Banku Danych o Lasach.