Bank Danych o Lasach

Gromadzone dane są systematycznie uzupełniane oraz aktualizowane. Przechowujemy informacje o lasach wszystkich form własności. Opracowujemy je, przetwarzamy i umożliwiamy ich interpretację, prowadzenie analiz, prognozowanie rozwoju zasobów leśnych i użytkowania ich w makroskali. Udostępniamy pełną wiedzę o zasobach leśnych i przyrodniczych. 

Funkcjonowanie leśnictwa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wymaga dostarczania wszechstronnych informacji o lasach wszystkich form własności, informacji umożliwiających ocenę stanu lasów, prowadzonej gospodarki leśnej oraz zachodzących w nich zmian. Realizacji tego celu ma służyć system planistyczno-prognostyczny w leśnictwie, którego kluczowymi elementami obejmującymi lasy wszystkich form własności jest m.in. bank danych o zasobach leśnych i stanie lasów (BDL). Jest on prowadzony przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Stanowi największy oraz najbardziej aktualny i jednorodny zbiór informacji o lasach wszystkich form własności w Polsce, w tym danych pochodzących z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów. Zgromadzone w BDL informacje udostępniane są za pośrednictwem portalu internetowego bdl.lasy.gov.pl. Dane źródłowe o lasach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe można pozyskać, korzystając z zautomatyzowanego systemu udostępniania pod adresem: bdl.lasy.gov.pl/portal/wniosek. Bank danych o zasobach leśnych i stanie lasów  dostarcza także usług mapowych, dzięki którym dane przestrzenne dotyczące granic obszarów leśnych wszystkich form własności mogą być prezentowane w innych portalach internetowych lub wykorzystywane w oprogramowaniu GIS.
Systematycznie gromadzone i aktualizowane informacje w BDL są wykorzystywane  na potrzeby m.in.: administracji publicznej, przemysłu drzewnego, jednostek planistycznych, nauki, sprawozdawczości międzynarodowej, a także pojedynczych użytkowników oraz organizacji pozarządowych. Portal internetowy co roku jest odwiedzany ponad 900 tys. razy, a aplikacja mobilna ma ok. 120 tys. aktywnych instalacji. 
Nieodłącznym elementem Banku Danych o Lasach jest aplikacja mobilna mBDL, dostępna na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Ma ona takie funkcjonalności, jak:
•    dostęp do map zawierających wiele informacji związanych z leśnictwem i gospodarką łowiecką; 
•    opis taksacyjny dla lasów wszystkich form własności;
•    działanie online, jak i poza siecią Internet (po wcześniejszym pobraniu danych);
•    wyszukiwanie wydzieleń leśnych, działek ewidencyjnych, punktów adresowych;
•    inne funkcje/narzędzia mapowe:
– pomiar odległości i powierzchni,
– odczyt współrzędnych,
– nawigowanie do punktu,
– rejestracja trasy,
– zapis punktów,
– eksport/import zapisanych punktów i tras,
– wczytanie własnych danych w postaci plików SHP/KML/GPX.