Koncepcje zagospodarowania turystycznego

Koncepcja zagospodarowania turystycznego jest dokumentem planistycznym sporządzanym dla nadleśnictwa lub leśnego kompleksu promocyjnego. W wyniku opracowania koncepcji uzyskuje się wiedzę o najbardziej pożądanych lokalizacjach i rodzajach inwestycji, jakie należy podjąć w celu uzyskania zamierzonego efektu ukierunkowania, skupienia, rozproszenia lub wygaszenia ruchu turystycznego, a z drugiej strony lokalizowane są obszary, na których wskazana jest modyfikacja gospodarki leśnej.

Koncepcja w sposób optymalny bilansuje aktualny stan turystyki i rekreacji w nadleśnictwie z potrzebami w zakresie rozwijania działań w tej dziedzinie i pozwala na ukierunkowane skanalizowanie ruchu turystycznego. Opracowanie wzbogaca wiedzę o istniejącej infrastrukturze turystycznej i uwzględnia postulaty jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zainteresowanych rozwojem turystyki w regionie, stając się podstawą dla prowadzenia wspólnych działań i ubiegania się finansowanie zewnętrzne.

Celem koncepcji jest zgromadzenie i analiza informacji na temat obiektów przyrodniczych, infrastruktury turystycznej oraz wskazanie celów oraz działań nadleśnictwa/nadleśnictw tworzących LKP, a także innych organizacji zaangażowanych w rozwój regionu – w tym jednostek samorządowych. 

Opracowanie ma charakter ekspercki i powinno być wykorzystane jako podstawa do dalszych działań w zakresie budowania szczegółowych projektów oraz produktów turystycznych.

Zakres opracowania obejmuje analizę następujących zagadnień:

• spektrum działań nadleśnictwa w zakresie wpierania i propagowania turystyki oraz edukacji społeczeństwa;

• możliwości współpracy nadleśnictw z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami turystycznymi w zakresie edukacji, rekreacji i turystyki;

• określenie możliwości i sposobów spełnienia oczekiwań społeczeństwa poprzez udostępnienie terenów rekreacyjnych przy pomocy infrastruktury turystycznej;

• wskazanie potencjału przyrodniczego danego obszaru w aspekcie określenia przydatności terenów do pełnienia funkcji turystycznej poprzez analizę uwarunkowań dla kierowania ruchu turystycznego wynikających z istniejącego zagospodarowania terenu;

• wskazanie sposobu dalszego zagospodarowania turystycznego obszaru nadleśnictwa.