f_gora_dzialalnosc_ochrona
Opracowania przyrodnicze i fitosocjologiczne

Opracowania przyrodnicze

Od początków istnienia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej głównym przedmiotem wszelkich opracowań był las z całym swoim przyrodniczym bogactwem. Początkowo przyroda była raczej tłem dla gospodarki leśnej. W miarę poznawania mechanizmów działania ekosystemów oraz wzrostu świadomości decydentów i elit politycznych w tym zakresie, opracowania przyrodnicze stają się podstawą dla planów gospodarczych.

Program ochrony przyrody stał się integralną częścią planów urządzenia lasu od 1996 roku. Przedstawia się w nim kompleksowo zagadnienia ochrony przyrody w terytorialnym zasięgu działania nadleśnictwa. Opisuje istniejące formy ochrony przyrody, obiekty projektowane do objęcia ochroną oraz wskazuje cenne przyrodniczo obszary. Prezentuje formy degeneracji ekosystemów leśnych, takie jak pinetyzacja, monotypizacja i neofityzacja. Wskazuje także na zagrożenia ze strony przemysłu i inwestycji. Zawiera plan działań służących ochronie przyrody oraz dokumentację mapową i fotograficzną.

W 1995 r. na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa BULiGL opracował „Docelową sieć rezerwatów przyrody na gruntach Lasów Państwowych".


 

BULiGL opracowuje również plany ochrony dla rezerwatów, parków krajobrazowych i parków narodowych. Powstanie obszarów Natura 2000 to dla Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej poszerzenie tematyki opracowań, którą instytucja ta zajmuje się już od wielu lat.

W 2004 r. na zlecenie Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska wykonano „Opracowanie tekstowe oraz graficzne na mapach przeglądowych nadleśnictw, obrazujące lokalizację siedlisk przyrodniczych wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej". Celem pracy było wskazanie lokalizacji leśnych siedlisk przyrodniczych określonych w załączniku do Dyrektywy Siedliskowej, odpowiadających typom siedliskowym lasu na podstawie komputerowej bazy danych dla uszczegółowienia zapisów w standardowych formularzach danych obszarów Natura 2000 oraz do ewentualnej korekty granic tych obszarów.

 

 W 2007 r. na zlecenie Lasów Państwowych wykonano „Inwentaryzację wielkoobszarową siedlisk przyrodniczych i gatunków w aspekcie sieci Natura 2000 w Polsce". Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

  • przeprowadzenie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt i roślin;
  • przeprowadzenie inwentaryzacji gatunków ptaków;
  • sporządzenie warstw informacyjnych w postaci plików SHP w układzie PUWG 1992 (warstwa punktowa, poligonowa i liniowa) na nośniku elektronicznym;
  • sporządzenie sprawozdania z wykonanych inwentaryzacji w wersji tekstowej i w wersji elektronicznej.

 W 2008 r. BULiGL wykonało inwentaryzację ptaków na 17 obszarach zaproponowanych do objęcia ochroną w ramach sieci Natura 2000.W wyniku zaangażowania w to przedsięwzięcie wielu czołowych ornitologów specjalizujących się w terenowym rozpoznawaniu gatunków oraz zastosowania nowoczesnych technik GIS, powstało opracowanie mogące stanowić wzór dla innych prac tego typu.

Bazując na doświadczeniach z poprzednich lat, w roku 2010 BULiGL wygrało przetarg organizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na inwentaryzację ptaków na następnych 4 obszarach Natura 2000: Puszcza Augustowska, Puszcza Sandomierska, Puszcza Notecka i Lasy Lęborskie.

Również rok 2011 to inwentaryzacja ornitologiczna kolejnych obszarów Natura 2000 wygranych w wyniku przetargów organizowanych przez GDOŚ. Zbadaliśmy występowanie ptaków w kolejnych 6 obszarach Natura 2000: Puszcza Darżlubska, Zatoka Pucka, Ujście Wisły, Puszcza Borecka, Jezioro Dobskie, Ostoja Poligon Orzysz.

Innym ciekawym obiektem jest inwentaryzacja Planowanego obszaru Natura 2000 Dolina Przysowy i Słudwi – obiekt ten został zlecony w wyniku wygranego przetargu ogłoszonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakres prac przedstawionych wyżej inwentaryzacji obejmuje oprócz zasadniczej inwentaryzacji ptaków lęgowych również zlokalizowanie i zdefiniowanie zagrożeń, propozycje zmian granic, projekt metodyki przeprowadzenia monitoringu przedmiotów ochrony oraz przygotowanie projektu zaktualizowanego SDF (standardowego formularza danych).

W roku 2012 została wykonana inwentaryzacja ornitologiczna na 3 obszarach Natura 2000: Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Grądy Odrzańskie i Zbiornik Mietkowski.

Rok 2009 to rozpoczęcie na dużą skalę opracowań strategicznych ocen oddziaływania na środowisko planów urządzania lasu, których najważniejszą częścią jest prognoza oddziaływania pul na środowisko. Sporządzane są też raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. W tym roku rozpoczęto również szereg opracowań planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Jedną z ciekawszych prac wykonywanych w 2014 roku jest "Odłów i inwentaryzacja susłów perełkowatych w Obszarach Natura 2000; Popówka, Suśle Wzgórza, Gliniska, Hubale" realizowany przez Oddział w Lublinie na zlecenie RDOŚ Lublin.

BULiGL w konsorcjum 5 firm wziął udział w "Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018". Przeprowadzono monitoring na 1281 stanowiskach sieci monitoringu GIOŚ.

Pełen wykaz opracowań przyrodniczych wykonywanych przez BULiGL znajduje się tutaj.