📄 Referencje


  • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w zakresie planów, programów w dziedzinie leśnictwa.
  • Skanowanie map statystycznych oraz wektoryzacja granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych na potrzeby prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludnosci i Mieszkań w 2011 oraz Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 dla obszaru województw: lubelskiego, małopolskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.
  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu: "Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".
  • Inwentaryzacji wielkoobszarowej lasów kraju wszystkich form własności według stanu na dzień 1 stycznia 2007 roku
  • Inwentaryzacji wielkoobszarowej lasów kraju wszystkich form własności według stanu na dzień 1 stycznia 2008 roku
  • Inwentaryzacji wielkoobszarowej siedlisk przyrodniczych i gatunków w aspekcie sieci Natura 2000 w Polsce
  • Kontrola gospodarstw rolnych i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej na terenie województwa lubelskiego na zlecenie Agencji Restruktutyzacji i Modernizacji Rolnictwa w roku 2009. Prace wykonano metodą inspekcji terenowej.

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj