Zakres badań i analiz Zakres badań i analiz

Laboratorium wykonuje następujące badania gleb objęte zakresem akredytacji nr AB 945:

* pHKCl i pHH2O metodą potencjometryczną,
* Zawartość azotu Kjeldahla metodą miareczkową,
* Zawartość azotu ogólnego metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją TCD,
* Zawartość węgla ogólnego metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR i z detekcją TCD,
* Kwasowość hydrolityczna metodą miareczkową,
* Skład granulometryczny metodą areometryczno-sitową,
* Zawartość kationów wymiennych (Ca, Mg, K, Na) metodą FAAS.

Ponadto laboratorium wykonuje badania nieakredytowane gleb, wg norm i własnych procedur badawczych, objęte systemem zarządzania:

* oznaczanie węglanów,
* oznaczanie siarki ogólnej,
* oznaczanie kwasowości wymiennej i zawartości glinu wymiennego,
* oznaczanie przyswajalnego potasu, fosforu i magnezu,
* oznaczanie mikroelementów (Cu, Zn, Mn, Fe),
* oznaczanie metali ciężkich (Cu, Zn, Mn, Fe, Pb, Cd),
* oznaczanie przewodności/zasolenia,
* oznaczanie sumy zasad,
* oznaczanie wilgotności i suchej masy,
* oznaczanie gęstości objętościowej,
* inne analizy gleby wg uzgodnień z Klientem.