📄 Aktualności


 

   Mapa Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka

Oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp., chcąc włączyć się w lokalny program edukacji leśnej skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, opracował „Mapę Zagospodarowania Rekreacyjnego Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka”. Wydruki tychże map zostaną przekazane do wszystkich izb edukacji leśnej zlokalizowanych na terenie Puszczy Noteckiej.


 

Przedziwna Puszcza Białowieska

 

Jest to film przyrodniczy przedstawiający problematykę ochrony jednego z najcenniejszych miejsc przyrodniczych w Polsce - Puszczy Białowieskiej. Zawiera wiedzę na temat stanu środowiska w puszczy, przedstawia dzieje tych terenów i rozważania na temat konsekwencji różnych decyzji.

https://youtu.be/r8YOyNoYySI

 

 


     

Obserwacje meteorologiczne dają podstawy do stwierdzenia, że klimat Ziemi ulega nasilającym się zmianom. Niezależnie od przyczyn tych zjawisk, musimy uznać je za fakt i uwzględnić w planowaniu strategicznym gospodarki leśnej.

Zmiany klimatu stają się poważnym zagrożeniem i niezbędne są działania w celu zminimalizowania ryzyka powstawania szkód z nimi związanych.

Szczególnie niebezpieczne jest pogorszenie się warunków wilgotnościowych w lasach, co powoduje obniżenie odporności drzew na działanie organizmów patogenicznych. Zmiany klimatu mają wpływ także na gradacje owadów, wzrost zagrożenia pożarami lasów, szkody od wiatrów a także erozję związaną z ulewnymi deszczami. 

Problemem jest wzrost nieprzewidywalności zmian. Okresy suszy, silne wiatry, okresy chłodu i gorąca, silne przymrozki późnowiosenne wpływają na rozwój drzew. Ze względu na dość długi cykl rozwojowy drzew, gatunki żyjące w naszym regionie nie są w stanie tak szybko zareagować i przystosować się do szybko postępujących zmian klimatycznych. Ocieplenie i rozchwianie klimatu powoduje ich problemy i może być przyczyną konieczności przebudowy składów gatunkowych, a nawet skrócenie cyklu rozwojowego drzew.

Drzewostany monokulturowe są szczególnie narażone na tempo zmian klimatycznych. Ogólnie można przyjąć, że drzewostany wielogatunkowe, różnorodnie biologicznie, łagodniej znoszą zmiany klimatu. 

Priorytetem zdaje się określenie i prognozowanie możliwych zagrożeń w danych regionach oraz zastosowanie adaptacyjnych form zarządzania lasami, w ramach których cele produkcyjne i sposób prowadzenia gospodarki leśnej będą dostosowane do oczekiwanych zmian klimatu oraz ich wpływu na ekosystemy leśne. Kwestie, na które należy zwrócić uwagę to w szczególności kształtowanie warunków dla sztucznych i naturalnych odnowień, częstotliwość, nasilenie oraz czas rotacji zabiegów pielęgnacyjnych, jak również gospodarowanie wodą w lasach. Adaptacja do zmian klimatycznych musi być związana z tworzeniem planów urządzania lasów. Wskazane jest wypracowanie zaawansowanych narzędzi do tworzenia planów urządzania lasów, w tym do modelowania i minimalizacji szkód powodowanych przez wiatr i inne zjawiska ekstremalne.

Do czynności zapobiegającym skutkom zmian klimatycznych można zaliczyć:

- sporządzanie scenariuszy i map zmian klimatu dla poszczególnych rejonów,

- promowanie gatunków lepiej dostosowanych do zmian,

- hodowla drzewostanów mieszanych, 

- sadzenie gatunków odpornych na zmiany klimatu w określonych regionach,

- przemieszczanie w przestrzeni geograficznej gatunków lepiej adaptujących się w innych regionach,

- wyprzedzające sygnalizowanie zagrożeń i promowanie skutecznych sposobów zwalczania szkodników

- odtwarzanie śródleśnych zbiorników i cieków wodnych,

- dążenie do zachowania istniejących bagien i torfowisk,

- zwiększanie lesistości w zlewniach (zatrzymywanie wody).

Postępujące ocieplenie klimatu powodować będzie nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych i aktywację szkodników i chorób grzybowych w lasach. Ograniczenie szkód zależeć będzie od determinacji w działaniach adaptacyjnych zmierzających do utrzymania bądź poprawy stanu zdrowotnego drzewostanów.

 

www.mos.gov.pl

www.lasy.gov.pl

www.ckps.lasy.gov.pl

www.naukaoklimacie.pl

"Wpływ potencjalnych zmian klimatycznych na zdolność konkurencyjną głównych gatunków drzew w Polsce" (Jacek Zajączkowski, Bogdan Brzeziecki, Kajetan Perzanowski, Ihor Kozak)

Program Zintegrowany Lasów Państwowych. Perspektywa finansowa 2014-2020. Program adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku 2020

📄 ASF coraz bliżej!


Afrykański pomór świń (z ang. Afican Swine Fever - ASF) to bardzo groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa zwierząt: świń domowych, świniodzików oraz dzików. Wszystkie inne gatunki nie są wrażliwe na zakażenie wirusem ASF. Ludzie również nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku z czym, choroba ta nie jest groźna dla ich zdrowia i życia. 

 

Wirus ASF wykryto w Polsce w lutym 2014 roku, kiedy to znaleziono pierwsze padłe dziki, które prawdopodobnie przedostały się z terenów Białorusi. Niestety, wirus nadal się rozprzestrzenia i zajmuję nie tylko tereny wschodniej Polski. W listopadzie 2019 roku znaleziono padłe dziki również w województwie lubuskim i wielkopolskim. 

 

W związku z tym problem staje się coraz realniejszy dla naszego regionu. Występowanie choroby może stanowić zagrożenie dla płynności prowadzenia gospodarki leśnej. Na chwilę obecną powiatowi lekarze weterynarii w Zielonej Górze i Nowej Soli wydali pozwolenie na wykonywanie czynności służbowych dotyczących prac w lasach dla Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. W ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa ASF, administracja leśna, pracownicy leśni a także pracownicy Biura Urządzania Lasu, zobligowani są do stosowania zasad bioasekuracji podczas wykonywania czynności terenowych w zagrożonych rejonach. 

 

Afrykański pomór świń jest chorobą nieuleczalną. Jak dotąd brak jest szczepionek przeciwko wirusowi ASF. Ze względu na duże ryzyko rozprzestrzeniania się choroby, zwalczana jest wyłącznie metodami administracyjnymi. 

 

Każdy z nas powinien ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się choroby poprzez skrupulatne stosowanie się do wszelkich zakazów i nakazów administracyjnych, ale przede wszystkim stosując zasady bioasekuracji.

 
 

📄 100- lecie Odzyskania Niepodległości


Nasadzenie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Koło PTL przy Oddziale Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 9 listopada w Parku Górczyńskim w Gorzowie Wielkopolskim, dokonało nasadzenia drzew dębu szypułkowego.Uroczystość poprowadził Dyrektor Oddziału BULiGL Pan Paweł Guzikowski.W uroczystości wzięli udział: Dyrektor RDOŚ w Gorzowie Wlkp. Jan Rydzanicz, Pani Dyrektor Wydziału Promocji i Informacji U.M. Gorzowa Wlkp. Marta Liberkowska, Za-ca Dyrektora RDLP w Szczecinie ds. Gospodarki Leśnej Krzysztof Sielecki, Za-ca Dyrektora RDLP w Szczecinie ds. Ekonomicznych Jacek Więckowski, dzieci wraz z paniami wychowawczyniami  z przedszkola przy ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp. Nadleśniczowie z pobliskich nadleśnictw będący członkami koła PTL oraz pracownicy Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp.


 

    

 

 

 

 

 

📄 Coroczne zebranie załogi BULiGL


Coroczne zebranie załogi BULiGL Oddział w Gorzowie Wielkopolskim z udziałem dr inż. Janusza Dawidziuka -Dyrektora Przedsiębiorstwa

 

W dniu 4 czerwca 2018 r. odbyło się coroczne zebranie załogi Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wlkp. Przewodniczący Rady Pracowniczej Oddziału  otworzył zebranie a  Dyrektor Oddziału mgr inż. Paweł Guzikowski przywitał Dyrektora Przedsiębiorstwa dr inż. Janusza Dawidziuka, oraz wszystkich pracowników BULiGL Oddział w Gorzowie Wlkp.

    

 

Następnie Dyrektorzy przedstawili wyniki prac za 2017 r. Kolega Łukasz Sikora przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Pracowniczej oddziału za rok ubiegły. . Dyrektor Oddziału i Dyrektor Przedsiębiorstwa wręczyli pamiątkową odznakę za długoletnią pracę emerytowanemu pracownikowi naszego odzialu Panu Czesławowi Kazimierczakowi .

 

  

 

Po zakończeniu zebrania wszyscy udali się na uroczysty obiad.

📄 Od 1 stycznia 2017 r. organem założycielskim naszej firmy jest Minister Środowiska:


Od 1 stycznia 2017 r. organem założycielskim naszej firmy jest Minister Środowiska:
"Art. 121. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy funkcję organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych:
1) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym, przejmuje minister właściwy do spraw środowiska;" - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

📄 Obchody 60-lecia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.


Obchody 60-lecia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

 

 

Z okazji 60-lecia powstania państwowego przedsiębiorstwa Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej gorzowski oddział 30.06.2016r. obchodził swoją uroczystość. Gości przywitał dyrektor gorzowskiego oddziału Pan Paweł Guzikowski, który podczas przedstawiania prezentacji, opowiedział o początkach pracy w BULiGL, o jego przemianach na przełomie tych 60 lat oraz o jego dalszym rozwoju. Swoją prezentacje przedstawił również Dyrektor Przedsiębiorstwa Pan Janusz Dawidziuk, który zreferował aktualną sytuację finansową całego przedsiębiorstwa oraz plany na najbliższe lata. Również z-ca oddziału gorzowskiego Pan Adam Bajon oraz Przewodniczący Związków Zawodowych Pan Jerzy Czekirda przedstawili swoje prezentacje. Przeprowadzono również głosowanie oceniające działalności Dyrektora i Rady Pracowniczej w 2015 r. Pracownicy ocenili ich działalność bardzo wysoko. Miłym akcentem zebrania było wręczenie wyróżnień pracownikom i zaproszonym gościom.

 

 

 

Dyrektor Przedsiębiorstwa i Dyrektor Oddziału wręczyli pamiątkowe odznaki BULiGL.
Złotą odznakę BULiGL otrzymali:
- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Pan Sławomir Wencel,
-Pani Grażyna Bachmińska, emerytowany długoletni pracownik naszego oddziału,
-Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Pan Krzysztof Sielecki,
-Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Pan Jacek Więckowski,
-Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Pani Maria Brzozowska,
-Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Regionalny Konserwator Przyrody Pan Wincenty Piworun.

 

 

 

Srebrną odznakę BULiGL otrzymali pracownicy:
-Radosław Parkoła,
-Piotr Małek,
-Karol Budasz,
-Sebastian Bernas,
-Magdalena Małecka
-Bartłomiej Małecki
-Daniel Paszkowski,
-Radosław Pociecha,
-Zbigniew Pokorzyński,
-Jacek Porańczyk,
-Łukasz Sikora,
-Dariusz Wawrzak

 

  

 

W drugiej części uroczystości wystąpił Zespół Trębaczy Myśliwskich Gorzowska Knieja który w swoich szeregach ma 3 pracowników naszego biura. A są to Łukasz Sikora, Jacek Porańczyk oraz Radosław Pociecha. Wystąpił również kwartet smyczkowy filharmonii gorzowskiej który swoją grą subtelnie zaznaczył różnicę między różnymi stylami muzycznymi.
Po części oficjalnej wszyscy udali się na uroczysty obiad.

📄 SZKOCJA-Amsterdam 15-22 czerwca 2016r.


ZKOCJA-Amsterdam 15-22 czerwca 2016r.

 

W dniach 15-22 czerwca odbyła się wycieczka pracowników naszego biura do Amsterdamu oraz Szkocji.Podczas pierwszego dnia zwiedzania,  mieliśmy okazję odbyć rejs po amsterdamskich kanałach.

 

 

 

Następnie przejechaliśmy do skansenu Zaanse Schans, gdzie poza starymi domami, restauracjami, wiatrakami oraz muzeami, znajdują się domy mieszkalne, w których toczy się "zwykłe życie".

 

   

  

 

Po nocnej przeprawie promowej dotarliśmy do Szkocji. Zwiedziliśmy Edinburgh Castle- imponującą twierdze ulokowaną na skale wulkanicznej,skąd rozciągał się wspaniały widok we wszystkich kierunkach. Na zamku min. znajduje się Stone of Destiny-kamień, na którym koronowani byli królowie szkoccy. Spacer średniowieczną Royal Mile do katedry St.Giles a następnie do pałacu Palace of Holyroodhouse, w którym obecnie rezyduje Królowa Elżbieta II podczas pobytów w Edynburgu.

 

     

 

Mieliśmy okazję odwiedzić największy i zarazem jeden z najważniejszych szkockich zamków Stirling Castle. Jednak najpiękniejsze wnętrza okazał się mieć zamek Blair Castle , będący siedzibą księcia Atholl, arystokraty mającego niezwykły przywilej posiadania jedynej prywatnej armii w Europie - Atholl Highlanders. Spacerowaliśmy po Blair Castle Gardens, parku założonym na początku XVIII w. W paku dominują takie gatunki drzew jak Mamutowiec Olbrzymi, Jodła Olbrzymia,Daglezja zielona. Drzewa osiagają od 50 do 70 metrów wysokości.

 

 

 

Wizyta w destylarni Whisky Blair Athol - jednej z najstarszych szkockich destylarni. Poznaliśmy tajniki wytwarzania whisky, a także mieliśmy możliwość jej degustacji.

   

 

Przejechaliśmy wzdłuż jeziora Loch Ness do malowniczego zamku Eilean Donan Castle,

 

 

a następnie na zasnutą mgłami, malowniczą wyspę Skye.

 

 

 

Podziwialiśmy majestatyczną dolinę Glencoe ( Dolina Łez ), przejechaliśmy rónież wzdłuż malowniczego jeziora Loch Lomond ( największe w Wielkiej Brytanii ), będącego wizytówką Szkocji.

 

W drodze powrotnej zwiedziliśmy Melrose Abbey , wspaniałe ruiny XII wiecznego klasztoru cystersów, w którym pochowane jest serce Roberta de Bruce`a.

📄 Spływ kajakowy


 

Spływ kajakowy.

23 maja i 2 października 2015 roku zorganizowano spływy kajakowe dla pracowników Oddziału i ich rodzin rzekami Obrą i Notecią. Jak co roku głównym organizatorem spływów był nasz ekspert do spraw ochrony przyrody: Bartłomiej Małecki. Organizatorowi należą się słowa podziękowania.

 

 

 

 

📄 Wycieczka do Norwegii


Wycieczka do Norwegii.

Miesiąc czerwiec 2014r. był okazją dla Pracowników Oddziału do zwiedzenia norweskich fiordów. Poniżej zdjęcie uczestników oraz link do mapki z trasą wycieczki zakładowej.

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj