Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna

 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zatrudnia ponad 40 geodetów skupionych w 12 Oddziałach, w pracowniach geodezyjnych, z czego większość posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wykształcona i doświadczona kadra, dysponująca nowoczesnym sprzętem geodezyjnym oraz w pełni zinformatyzowaną technologią robót stawia BULiGL w rzędzie czołowych firm funkcjonujących na polskim rynku usług geodezyjnych.

Geodezja w Oddziale w Gdyni Geodezja w Oddziale w Gdyni

Oddział BULiGL w Gdyni posiada dwie pracownie geodezyjne działające w Gdyni i Toruniu. Pracownie wykonują szeroki zakres usług geodezyjnych. Oprócz prac dla potrzeb urządzania lasu również prace z zakresu ewidencji gruntów (podziały, połączenia, aktualizacje, klasyfikacje gruntów, odnowienia, zakładanie katastru bud., wznowienia i rozgraniczenia); prace realizacyjne i inwentaryzacyjne (mapy do celów projektowych, wytyczenia, pomiary powykonawcze), a także porządkowanie stanów prawnych nieruchomości (aktualizacje, zakładanie ksiąg wieczystych). Usługi geodezyjne wykonujemy zarówno dla ALP jak również dla innych podmiotów (instytucji, przedsiębiorstw i osób fizycznych).