Oferta Oferta

BULiGL O. Gdynia posiada w swoim zespole ekspertów ornitologów, botaników, fitosocjologów, siedliskoznawców, gleboznawców, taksatorów, rzeczoznawców SITLiD, ponadto stale współpracuje z zespołem wykwalifikowanych przyrodników (botaników, chiropterologów, ornitologów, herpetologów, akustyków) z Uniwersytetu Gdańskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wrocławskiego oraz z Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING i Pracownią Badań i Analiz Przyrodniczych TRINGA

Geodezja Geodezja

Zajmujemy się:

 • Podział, wznowienia, rozgraniczenia

 • Mapy do celów projektowych, sądowych

 • Dokumentacja dla potrzeb aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie użytków

 • Analiza i regulacja stanów prawnych nieruchomości i aktualizacja, zakładanie Ksiąg Wieczystych

 • Dokumentacja dla potrzeb wyłączania gruntów leśnych z produkcji

 •  

Urządzanie lasu Urządzanie lasu

Zajmujemy się:

 • Sporządzanie planów urządzania lasu wraz z programami ochrony przyrody, uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu

 • analiza i przetwarzanie zdjęć lotniczych i satelitarnych na potrzeby inwentaryzacji oraz oceny stanu lasu

 • opracowanie leśnych map gospodarczych, gospodarczo-przeglądowych i przeglądowych w formie numerycznej i analogowej

 • aktualizacja Leśnych Map Numerycznych

 • wykonywanie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu

 

Siedliskoznastwo i sozologia Siedliskoznastwo i sozologia

Zajmujemy się:

 • Oceny wstępne (screening), monitoring przedrealizacyjny, monitoring porealizacyjny na planowanych lub wybudowanych farmach wiatrowych
 • Nadzór przyrodniczy i monitoring porealizacyjny na inwestycjach liniowych (drogi, autostrady, linie kolejowe)
 • Inwentaryzacje, waloryzacje i ekspertyzy faunistyczne i florystyczne  podczas budowy i modernizacji obiektów, analizy akustyczne
 • Ocena i monitoring bioróżnorodności
 • Oceny wpływu wszelkich inwestycji na środowisko przyrodnicze
 • Oceny oddziaływania na środowisko w tym: raporty i prognozy oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000, analizy wariantowe
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia
 • Plany ochrony obszarów chronionych, plany zadań ochronnych obszarów Natura 2000
 • Ekspertyzy ornitologiczne i botaniczne na potrzeby programu rolno-środowiskowego
 • Doradztwo w zakresie użytkowania miejsc przyrodniczo cennych
 • Konsultacje społeczne w ramach procedur OOŚ
 • Minimalizacja i kompensacja wpływu inwestycji na środowisko
 • Inwentaryzacje dendrologiczne
 • Szkolenia z zakresu ornitologii, botaniki i fitosocjologii
 • Ekspertyzy nawożeniowe, analizy gleby na potrzeby pakietu rolnictwo zrównoważone
 • Doradztwo leśne
 • Klasyfikacje gruntów rolnych
 • Prace glebowosiedliskowe, glebowo-nawożeniowe, fitosocjologiczne i florystyczne
 • Wyniki prac przedstawiamy na mapach przy użyciu techniki GIS