II Etap koncepcji zagospodarowania II Etap koncepcji zagospodarowania

II Etap koncepcji zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego

„Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego dla obszaru Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko-Żuławskie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych"

Pracownia Sozologiczna Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni zakończyła prace związane z II Etapem Koncepcji zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego dla obszaru LKP Lasy Elbląsko – Żuławskie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych. Dokumentacja, która powstała w ramach II etapu to :

 1. Diagnoza uwarunkowań i stanu rozwoju turystyki w LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie PDF;
 2. Dokumentacja kwestionariuszy i analiza wyników badań kwestionariuszowych turystów (udostępniana tylko w formie papierowej);
 3. Koncepcja i wstępny projekt strony internetowej informującej o rezultatach realizacji projektu;

Oraz mapy:

 1. Walory turystyczne
 2. Zagospodarowanie turystyczne
 3. Ruch turystyczny
 4. Ocena atrakcyjności turystycznej
 5. Ocena natężenia zagospodarowania i ruchu turystycznego
 6. Ocena chłonności i pojemności turystycznej
 7. Ocena przydatności terenu dla realizacji form turystyki i lokalizacji zagospodarowania turystycznego
 8. Ocena przydatności terenu dla realizacji edukacji i lokalizacji zagospodarowania edukacyjnego
 9. Kompleksowa ocena terenu dla realizacji form turystyki i wypoczynku (z uwzględnieniem edukacji)

Wymienione powyżej składowe są dostępne na stronie: http://lkp.gdynia.buligl.pl/ pod zakładką Wyniki prac.

IV Międzynarodowy Kongres IV Międzynarodowy Kongres

IV Międzynarodowy Kongres SMART METROPOLIA

Dużym sukcesem frekwencyjnym i organizacyjnym zakończyła się czwarta edycja Międzynarodowego Kongresu SMART METROPOLIA, który odbył się na terenie AMBEREXPO, Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Kongres ten nawiązuje do jednego z kluczowych projektów Unii Europejskiej – Smart Cities i jest odpowiedzią na potrzebę dyskusji o adaptacji nowoczesnych miast do zmieniających się warunków życia. Podczas dwóch dni ponad 500 uczestników Kongresu wysłuchało 20 sesji i warsztatów tematycznych, w których wzięło udział prawie 80 prelegentów. Kongresowi towarzyszyły Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technikon, Targi Recyklingu i Ekologii Re:miasto oraz Forum Energii.

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni przedstawiło w postaci referatu w panelu „Smart & wild" czyli fauna i flora w wielkim mieście zagadnienie śmiertelności ptaków w aglomeracjach miejskich. Tytuł: PTAKI A SZYBY czyli KOLIZJE PTAKÓW ZE SZKLANYMI ELEMENTAMI ARCHITEKTURY  W MIEŚCIE – ZARYS PROBLEMU. Uwagę słuchaczy prelegent Mariusz Lewczuk skupił na elementach architektonicznych stanowiących stałe i bezpośrednie zagrożenie dla awifauny. Szklane elementy, w sposób trwały wpisane w nasz zurbanizowany świat, powodują śmierć miliardów ptaków rocznie i tylko utrata siedlisk lęgowych jest większym zagrożeniem dla ich populacji.

Poruszono również problem lokalizacji miast takich jak Gdańsk, Gdynia i Sopot na szlakach migracyjnych ptaków i wpływu architektury i jej oświetlenia na sukces wędrówkowy (szczególnie podczas migracji jesiennej). Więcej o tej tematyce można poczytać na :  https://www.facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Plany ochrony rezerwatów Plany ochrony rezerwatów

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni wygrało przetarg na wykonanie projektu:

„Plany ochrony rezerwatów na terenie RDLP w Gdańsku”

który to projekt realizuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku wraz z Nadleśnictwami: Choczewo, Elbląg, Kartuzy, Kościerzyna, Lubichowo, Starogard, Wejherowo.

Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest stworzenie planów ochrony dla 20 rezerwatów (leśnych, ornitologicznych, torfowiskowych) położonych na terenie RDLP w Gdańsku - w obrębie siedmiu Nadleśnictw.

Powstające plany ochrony przyczynią się do prowadzenia skuteczniejszej ochrony przyrody w rezerwatach objętych projektem. Ponadto, wdrażane działania informacyjne prowadzić będą do upowszechnienia wiedzy na ich temat wśród społeczności lokalnych.

Więcej informacji na temat rezerwatów i projektu: pobierz str 1 str 2

Film: Plany ochrony rezerwatow

Wszelkie opinie, pytania, sugestie, uwagi na temat tworzonych planów ochrony rezerwatów objętych projektem oraz samego projektu można stale kierować na adres e-mailowy:

rezerwaty@gdansk.lasy.gov.pl

 

Przesiedlenie pachnicy dębowej Osmoderma eremita Przesiedlenie pachnicy dębowej Osmoderma eremita

Przesiedlenie pachnicy dębowej Osmoderma eremita

Martwy okaz pachnicy dębowej Osmoderma eremita

Martwy okaz pachnicy dębowej Osmoderma eremita

 

Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń na zniszczenie siedliska oraz przenoszenie gatunku chronionego – pachnicy dębowej Osmoderma eremita, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni przeprowadziło działanie polegające na przesiedleniu owadów z drzew przydrożnych poddanych wycince sanitarnej przy drodze krajowej nr 55 na odcinku Kwidzyn – Gardeja do siedliska zastępczego na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn. Działanie przeprowadzono w dniach 3 i 4 października 2011 r., uczestniczyli w nim przedstawiciele Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni, mgr inż. Mariusz Lewczuk (nadzór ornitologiczny) i dwie stażystki z Zespołu Szkół Ekologicznych w Rumi, specjalność technik ochrony środowiska Karen Widawska i Kornelia Wysocka, mgr Bartłomiej Bujnik (BB CONSULTING), dr Karol Komosiński (nadzór entomologiczny), mgr Radosław Mroczyński, mgr Marta Świdecka, GDDKiA w Gdańsku (kontrola prowadzonych prac) mgr Marcin Ryś. W działaniu uczestniczył również Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kwidzyn Waldemar Zając, który zapoznał się z metodą wybierania larw z próchnowisk, techniką przenoszenia oraz zlustrował miejsce wsiedlenia pachnicy dębowej.

Wybieranie z lipy nr 2 próchnowiska z larwami pachnicy dębowej

Wybieranie z lipy nr 2 próchnowiska z larwami pachnicy dębowej

Wycince poddano 29 drzew z czego w 9-ciu stwierdzono larwy pachnicy. Sprawdzono próchnowiska z wszystkich wyciętych drzew i z dużą starannością przesiano je w poszukiwaniu stadiów rozwojowych gatunków chronionych. Nad wycinką drzew prowadzony był również nadzór ornitologiczny. Badane drzewa nie były zasiedlone przez ptaki, w dwóch dziuplach (drzewa nr 2 i 28) stwierdzono stare gniazda ssaków (prawdopodobnie myszy i wiewiórki).

Larwa trzyletnia pachnicy dębowej Osmoderma eremita

Larwa trzyletnia pachnicy dębowej Osmoderma eremita

 

Oznaczanie i liczenie larw pachnicy dębowej Osmoderma eremita

Oznaczanie i liczenie larw pachnicy dębowej Osmoderma eremita

Siedliska zastępcze wytypowano na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn, które zgodziło się na wsiedlenie pachnicy dębowej oraz zaangażowało się w wytypowanie odpowiednich miejsc. Wytypowane siedlisko w Leśnictwie Trzciano oddział 159b zakwalifikowano z uwagi szereg dziuplastych lip leżących w oddaleniu od dróg i zabudowań. Miejsce to uzgodniono z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku. Drzewa, do których wsiedlono 1389 larw pachnicy, charakteryzowały dużymi dziuplami kominowymi o bardzo dużej pojemności.Wykonawca przesiedlenia posługując się nabytą wiedzą i doświadczeniem przesiedlił wszelkie stwierdzone stadia rozwojowe owadów prawnie chronionych wraz z próchnowiskami.

Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kwidzyn Waldemar Zając

Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kwidzyn Waldemar Zając przy dziupli wytypowanej do wsiedlenia pachnicy dębowej w Leśnictwie Trzciano oddział 159b

Wsiedlanie pachnicy dębowej do jednej z dziupli w alei lipowej w Leśnictwie Trzecino

oddział 159b

Z wizytą u Marszałka Województwa Pomorskiego Z wizytą u Marszałka Województwa Pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk spotkał się z Zastępcą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku - Jerzym Fijasem oraz Dyrektorem Gdyńskiego Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej - Arkadiuszem Kuklińskim.

W trakcie spotkania goście przedstawili Panu Marszałkowi informacje na temat stanu lasów w naszym regionie. Istotnym pretekstem do tej wizyty było opracowanie i wydanie przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na zlecenie Lasów Państwowych wyników I cyklu (lata 2005-2009) Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów (WISL). Pierwsza w historii inwentaryzacja, obejmująca lasy wszystkich form własności,została wykonana przez BULiGL, na zlecenie Lasów Państwowych, na podstawie zapisu art. 13a Ustawy o lasach. Celem tego opracowania była ocena stanu ekosystemów leśnych oraz kierunków zachodzących w nich zmian dotyczących w szczególności struktury gatunkowej, wiekowej, stanu zdrowotnego oraz występowania szkód w lasach wszystkich form własności.

 
Wydanie tak obszernej publikacji zbiegło się w czasie z obchodzonym właśnie Międzynarodowym Rokiem Lasów oraz ogłoszonym przez Sejmik Województwa Pomorskiego Rokiem Lasów Pomorza. Warto przy tym wspomnieć, że dane zawarte w opracowaniu zebrano w skali całego kraju na 27 965 stałych powierzchniach próbnych, rozmieszczonych w siatce kwadratów 4x4 km, według podziału administracyjnego: kraju (województw), Lasów Państwowych (regionalnych dyrekcji) oraz form własności. Z analizy tego opracowania wynika jednoznacznie, że powierzchnia lasów systematycznie rośnie, poprawia się również ich stan zdrowotny oraz zasobność. Tendencja ta dotyczy zarówno lasów całego kraju i jak i lasów Pomorza.
 
W trakcie spotkania Pan Marszałek podziękował gdańskim leśnikom i pracownikom BULiGL w Gdyni za ich profesjonalizm, troskę, jak również zaangażowanie w pracy na rzecz zasobów przyrodniczych naszego regionu oraz stwierdził, że cyt.: "w dobie spełniania przez lasy w coraz większym zakresie funkcji pozaprodukcyjnych, służących bezpośrednio społeczeństwu, konieczne jest jeszcze większe zaangażowanie samorządów lokalnych w prace nad przygotowaniem Planów Urządzenia Lasu".
 

Aktualnie trwają prace II cyklu WISL (lata 2010-2014) oraz toczą się zarówno na forum krajowym jak i w samej UE ożywione dyskusje dotyczące kierunków polityki leśnej uwzględniającej między innymi zmiany klimatyczne oraz rosnącą rolę lasów dla życia i rozwoju społeczeństw.  

Na zakończenie spotkania Pan Marszałek wyraził wolę zorganizowania konferencji dotyczącej problematyki lasów i leśnictwa na Pomorzu, adresowanej do przedstawicieli samorządów lokalnych oraz gdańskiej administracji Lasów Państwowych.

 Fot. Sławomir Lewandowski