📄 Wprowadzenie do urządzania lasu


Urządzanie lasu zajmuje się organizacją przebiegu produkcji w gospodarstwie leśnym oraz opracowaniem takich jej form, które zapewniają ciągłość i użyteczność społeczną lasów. Urządzanie lasu opiera się na przyrodniczych i ekonomicznych właściwościach produkcji leśnej - łącząc osiągnięcia i wiedzę hodowli lasu, ochrony i użytkowania lasu, geodezji leśnej i łowiectwa, służy doskonaleniu techniki gospodarowania w okresach dziesięcioletnich i ujmuje ją syntetycznie dla każdego nadleśnictwa raz na dziesięć lat w projekcie wszystkich czynności gospodarczych - Planie Urządzenia Lasu (PUL)..

Do głównych celów i zadań urządzania lasu należą:

  • inwentaryzacja i ocena stanu lasu, w tym gleb, siedlisk, drzewostanów i walorów przyrodniczych w lasach oraz określenie i kształtowanie naturalnych relacji między nimi,
  • rozpoznanie podstawowych założeń polityki zagospodarowania przestrzennego regionu, dotyczących gospodarki leśnej i ochrony przyrody z uwzględnieniem regionalnych strategii rozwoju oraz regionalnych programów ochrony środowiska, w tym obszarów Natura 2000,
  • sformułowanie celów i sposobów realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z uwzględnieniem podziału lasów wg pełnionych funkcji i przyjętych celów gospodarowania
  • ustalenie zadań gospodarczych na 10-lecie i określenie sposobów ich realizacji, której efektem jest pożądana struktura gatunkowa, wiekowa i przestrzenna oraz zapas produkcyjny,
  • zobrazowanie przestrzenne (wizualizacja) urządzanego obiektu, funkcji lasu, wyników inwentaryzacji oraz zadań gospodarki leśnej,
  • sporządzenie ogólnego opisu lasów, w tym danych dotyczących: warunków przyrodniczych i ekonomicznych, analizy gospodarki leśnej w minionym okresie, celów i zasad gospodarki przyszłej, projektowanych sposobów realizacji gospodarki leśnej, zadań na najbliższe dziesięciolecie, programu ochrony przyrody dla nadleśnictwa oraz prognozę stanu zasobów drzewnych na koniec planowanego okresu planistycznego.


Sporządzanie planów urządzenia lasu, uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu odbywa się na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawa o lasach z 28 września 1991 r. (Dz. U. 91.101.444) rozdział 4 art. 18-25
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. 2012 poz. 1302)
  • Instrukcja urządzania lasu z 2011 r. (obowiązująca w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe)

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj