📄 Prawo Unii Europejskiej


Dyrektywa ptasia 2009/147/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

Dyrektywa siedliskowa 92/43/EWG

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.  z dnia 21 maja 1992 r.  w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki

Dyrektywa 2011/92/EU o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - konsolidacja dyrektywy 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

Dyrektywa  2001/42/WE o ocenach oddziaływania planów i programów na środowisko

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko

Dyrektywa szkodowa 2004/35/WE

Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu

Dyrektywa 2007/2/WE INSPIRE

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

Dyrektywa o dostępie do informaacji o środowisku  2003/4/WE

Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG

Dostęp do aktów prawnych UE  -> więcej

Orzecznictwo Trybunału sprawiedliwości UE -> więcej

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj