📄 Prawo krajowe


♦ Ustawa o lasach -> więcej

Ustawa o lasach

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Rozporządzenia:

Wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

Wymagania w sprawie wyposażenia technicznego przedsiębiorców wykonujacych prace urządzeniowe

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych

Lasy ochronne

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej

Plan urządzenia lasu 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu

Zasady zabezpieczenia przecipożarowego lasów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów

Zasady zabezpieczenia przecipożarowego lasów - zmiana

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 

♦ Ustawa o ochronie przyrody -> więcej

Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Rozporządzenia:

Rośliny chronione

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin

Grzyby chronione

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną

Zwierzęta chronione

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt [NOWE]

Obce rośliny i zwierzęta mogące zagrozić gatunkom rodzimym

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000

Plan ochronny dla obszaru Natura 2000

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody

Klasyfikacja rezerwatów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody

Obszary ptasie Natura 2000

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

Siedliska przyrodnicze

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000

 

♦ Ustawa o udostepnianiu informacji o środowisku -> więcej

Ustawa o udostepnianiu informacji o środowisku

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Rozporządzenia:

Przedsięwziecia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Krajowa Komisja do spraw Oddziaływania na Środowisko

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Oddziaływania na Środowisko oraz regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko

Wzór wykazu dokumentów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Częstotliwość aktualizacji informacji o środowisku

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku

 

♦ ​Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych -> więcej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Rozporządzenia:

Odszkodowanie za przedwczesny wyrąb

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu

 

♦ ​Ustawa Prawo ochrony środowiska -> więcej

Ustawa Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Rozporządzenia:

Opracowania ekofizjograficzne

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych

Wzory wykazów informacji o środowisku i opłaty

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

 Obwieszczenie:

Opłaty za korzystanie ze środowiska w roku 2019

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019

 

♦ ​Ustawa szkodowa -> więcej

Ustawa szkodowa

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Rozporządzenia:

Kryteria wystąpienia szkody w środowisku

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku

Rodzaje działań naprawczych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie działań naprawczych

 

♦ ​Ustawa o podatku leśnym -> więcej​

Ustawa o podatku leśnym

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

 

♦ Ustawa Prawo łowieckie -> więcej

Ustawa Prawo łowieckie

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

Rozporządzenia:

Okresy polowań

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Okresy polowań - zmiana

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Lista zwierząt łownych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

Warunki wykonywania polowania

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Warunki wykonywania polowania - zmiana rok 2010

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Warunki wykonywania polowania - zmiana rok 2011

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

 

​♦ Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne -> więcej

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporządzenia:

Ewidencja gruntów i budynków

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Informacje niejawne

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych

Standarty i bazy danych topograficznych i ogólnogeograficznych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów

Standarty techniczne dotyczące  wykonywania prac geodezyjnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów

 

​♦ Ustawa o planowaniu przestrzennym -> więcej

Ustawa o planowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozporządzenia:

Zakres projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Sposób ustalania wymagań względem zabudowy w przypadku braku mpzp

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zakres projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

​♦ Prawo wodne -> więcej

Prawo wodne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Rozporządzenia:

Monitoring wód

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

Klasyfikacja ekologiczna wód

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

Przebieg granic dorzeczy i regionów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni

Ewidencja wód i urządzeń melioracyjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów

 

♦ ​Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej -> więcej

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Rozporządzenia:

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych  infrastrukturą informacji przestrzennej

 

♦ Prawo zamówień publicznych -> więcej

Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

♦ ​Ustawa dotycząca normalizacji, certyfikacji i akredytacji -> więcej

Ustawa o systemie zgodności

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Obwieszczenia:

Normy zharmonizowane

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

 

♦ ​inne USTAWY -> więcej

Ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym

Ustawa o ochronie roślin

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

Ustawa o ochronie zwierząt

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Ustawa o ochronie zabytków

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Państwowa Inspekcji Ochrony Środowiska

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

Ustawa o narodowym charakterze zasobów naturalnych kraju

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju

Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze

 

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj