📄 Nowoczesne technologie


Ogólny opis stosowanych technologii

Podstawą działania jest człowiek posiadający odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Drugim elementem są zmieniające się dostępne środki techniczne, dzięki którym można realizować postawione cele. Nasi pracownicy posiadają specjalistyczne wykształcenie. Ich wiedza, umiejętności i doświadczenie są uzupełniane na bieżąco szkoleniami, które pozwalają wykorzystywać w praktyce najbardziej odpowiednie dostępne środki techniczne.

Do prac nad określeniem technologii produkcji oraz wykorzystywanych środków technicznych powołany został w 2004 r. Zespół ds. Technologii. W jego skład wchodzą m.in. Technolodzy z dwunastu oddziałów Biura oraz pracownicy Zarządu BULiGL odpowiedzialni za technologię. W efekcie pracy zespołu został opracowany Opis Technologiczny prac wykonywanych w BULiGL zawierający szczegółowe wytyczne, instrukcje, opisy dostępnych narzędzi i technik niezbędnych do wykonania czynności na wszystkich etapach produkcyjnych. Obecnie prace Zespołu skupiają się nad wyszukiwaniem najnowszych rozwiązań, ich testowaniem i włączaniem w proces technologiczny.

 

 

Podstawowym obszarem działania Biura są prace urządzeniowe wykonywane dla lasów wszystkich form własności. W przeciągu prawie 60-ciu lat działań Biura w tej dziedzinie jego istota – las – pozostał niezmieniony, zmianie uległy wytyczne i sposoby opisywania oraz dostępne techniki wspomagające prace urządzeniowe.

Obecnie technologia prac urządzeniowych bazuje na danych zbieranych przez pracowników w terenie. Dane opisowe i geometryczne są bezpośrednio na gruncie wprowadzane i aktualizowane  do baz danych, bądź zbierane w postaci kart źródłowych i szkiców terenowych, które następnie są wprowadzane i aktualizowane w bazach. Uzyskiwany jest aktualny opis taksacyjny wraz z wskazaniami gospodarczymi oraz aktualna leśna mapa numeryczna. Całość powstaje w oparciu o obowiązującą instrukcję urządzania lasu oraz ustalenia podjęte ze zleceniodawcą na posiedzeniach Komisji Założeń Planu.

 

Techniki numeryczne

Techniki numeryczne są obecnie w powszechnym użyciu i stosowane są praktycznie na każdym etapie prac.

Podstawą prac są dane źródłowe uzyskiwane przez pracowników w terenie. Mogą mieć postać tradycyjną (szkic, karta źródłowa), ale w coraz większym zakresie, a w przypadku niektórych prac wyłącznie postać cyfrową. Postać cyfrowa jest uzyskiwana w terenie poprzez zapisanie w pamięci komputerów przenośnych przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania - tak jak miało to miejsce dotychczas w pracach kameralnych.

W pracach urządzeniowych powszechnie wykorzystuje się zdjęcia lotnicze czy zobrazowania satelitarne nie tylko, jako materiał analogowy, ale także, jako podkład mapy numerycznej umieszczonej na przenośnym komputerze typu handheld, czy tablet używanych w pracach w terenowych. Obecnie powszechnie wykorzystywane są również dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego (LIDAR). Uzyskany na ich podstawie numeryczny model terenu pozwala na precyzyjną lokalizację szczegółów terenowych a po odpowiednim przetworzeniu chmur punktów możliwe jest uzyskanie informacji o drzewostanie.  Niezastąpiony staje się GPS czy też laserowy lub ultradźwiękowy dalmierz i wysokościomierz. Wszystkie dane opisowe są gromadzone i przetwarzane w relacyjnych bazach danych. Do wprowadzania danych urządzeniowych wykorzystywana jest aplikacja Taksator. Do analiz i różnego rodzaju zestawień wykorzystywane są autorskie aplikacje Biura m. in. Geotaks, TaksDane, TaksWykaz, Elbro i inne. W części dotyczącej baz geometrycznych wykorzystywane są systemy firmy ESRI – ArcView, ArcGIS, ArcGIS Server rozszerzone o autorskie aplikacje dedykowane do prac przy tworzeniu i edycji leśnych map numerycznych. Są to m. in. Leman 4, eLMapa.

  

W pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją lasu oraz monitoringiem biologicznym powszechnie stosowane są dalmierze ultradźwiękowe. Dane opisowe wprowadzane są bezpośrednio w terenie do aplikacji zainstalowanej na komputerze przenośnym. Wykorzystywana jest również klupa elektroniczna pozwalająca na bezpośredni zapis wyniku pomiaru w tym urządzeniu.

 

Komputery do pracy w terenie

Jednymi z coraz powszechniej stosowanych rozwiązań technicznych w pracach urządzeniowych są komputery przenośne typu handheld. Małe mobilne komputery wyposażone w dotykowy ekran, system GPS oraz dedykowane autorskie oprogramowanie stają się podstawowym narzędziem zbierania i

wstępnego przetwarzania danych w terenie. Mają zastosowanie zarówno, jako urządzenia pomiarowe umożliwiające zbieranie danych przestrzennych (pomiary GPS) oraz w połączeniu z np. elektroniczną klupą pomiar i zapis pierśnicy, jak również, jako urządzenia do wprowadzania danych opisowych na gruncie. Autorskie oprogramowanie wykonane przez BULiGL umożliwia wykorzystanie tych urządzeń w pracach urządzeniowych przy wprowadzaniu i kontroli powierzchni próbnych (mPK). Jest również dedykowane do prac przy wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu (mKarty), czy też do prac przy powierzchniach monitoringu biologicznego i na powierzchniach dendrometrycznych.

 

Klupa elektroniczna

Digitech Professional lub Mantax Digitech – firmy HAGLÖF. Na potrzeby prowadzonych prac terenowych w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowane zostały programy na urządzenia przenośne, w których wykorzystana jest możliwość podłączenia elektronicznej klupy i bezpośredni zapis wyniku pomiaru w programie.

 

Dodatkową funkcjonalność stanowi możliwość wyboru w klupie gatunku mierzonego drzewa, a po wykonaniu pomiaru na urządzeniu przenośnym odtwarzany jest komunikat głosowy o mierzonym gatunku drzewa i wartości pomiaru pierśnicy. Autorskie rozwiązanie znalazło zastosowanie oprócz w typowo urządzeniowych pracach przy pomiarze pierśnic drzew na powierzchniach próbnych również przy pomiarach pierśnic na powierzchniach wyznaczonych do wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, jak i w pracach terenowych przy monitoringu przyrodniczym.

Zalety pracy z elektroniczną klupą: bezprzewodowa łączność - technologia Bluetooth®, współpraca z urządzeniami przenośnymi (tablet), komunikaty głosowe o gatunku drzewa i wartości pomiaru, bezpośredni zapis pomiaru w programie.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj