📄 Leśna mapa numeryczna


Początki Systemów Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych sięgają wczesnych lat dziewięćdziesiątych. W okresie tym szereg instytucji i firm zajmowało się tematyką map numerycznych ukierunkowanych na wykorzystanie w leśnictwie. Wśród nich należy wymienić: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL), Katedrę Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Wydziału Leśnego SGGW, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL), Codima, ECOGIS i inni. Duże zainteresowanie możliwością wykorzystania Systemów Informacji Przestrzennej w leśnictwie wykazywała Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, która w latach 90-tych zleciła szereg tematów badawczych.

Doświadczenia zdobyte przy tworzeniu pierwszych map numerycznych dały podwaliny Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 23 z 18 maja 1998 r. Dzięki niemu powstał pierwszy oficjalny dokument, który określił wstępne założenia dla wykonawców leśnej mapy numerycznej.

 

Uwieńczeniem wysiłków wielu osób w tworzeniu leśnego GIS było opracowanie Standardu Leśnej Mapy Numerycznej (SLMN), który został wprowadzony do stosowania w Lasach Państwowych Zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP nr 74 z dnia 23 sierpnia 2001 r. Aktualnie obowiązująca wersja SLMN opisana jest w Instrukcji Urządzania Lasu cz. I zatwierdzonej Zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP nr 55 z dnia 21 listopada 2011 r.

 

BULiGL, jako wiodący wykonawca prac urządzeniowych, opracowało na własne potrzeby aplikację Leman (Leśna Mapa Numeryczna), która od wielu lat jest używana z sukcesem do produkcji leśnych map numerycznych.

Obecnie - Leman 4, jest aplikacją rozwijaną w środowisku ArcGIS z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii informatycznych. Umożliwia utworzenie struktur danych wymaganych przez Instrukcję Urządzania Lasu (IUL) z 2012 r. cz. 1 oraz produktów kartograficznych wymaganych przez IUL cz. 3.

Aplikacja zawiera:

  • pliki szablonów map,
  • pliki styli,
  • plik konfiguracyjny,
  • wzorcową geobazę,
  • toolbox z narzędziami.

Aplikacja do prawidłowego przedstawienia symboli na mapie wykorzystuje reprezentacje kartograficzne dostępne w ArcGIS. Metoda ta pozwala w dość łatwy sposób przedstawić skalowanie obiektów, a także dokonać redakcji kartograficznej nie zmieniając położenia obiektów w bazie. Pozwala również na wykonanie szeregu map korzystając z jednej geobazy.

Leman 4 pomaga w tworzeniu planów urządzania lasu, planów cięć, a ostatnio również wykonać uproszczony plan urządzania lasu.


Co to jest mapa numeryczna?

Wkład BULiGL w powstanie SLMN

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj