📄 Bank Danych o Lasach


Bank Danych o Lasach to hurtownia danych gromadząca, przetwarzająca i udostępniająca informacje dotyczące lasów wszystkich form własności na terenie Polski.

Podstawowe cele stawiane przed BDL to:

 

Podstawowe cele stawiane przed BDL to:

  • gromadzenie, systematyczne uzupełnianie, aktualizacja i przechowywanie danych o lasach wszystkich form własności,
  • opracowywanie i przetwarzanie danych umożliwiających ich interpretację,
  • umożliwienie prowadzenia analiz oraz prognozowania rozwoju zasobów i możliwości użytkowania w makroskali,
  • prezentacja, rozpowszechnianie i udostępnianie informacji o lasach oraz wspieranie badań naukowych,
  • propagowanie standardów zbierania danych i przetwarzania danych o zasobach leśnych i przyrodniczych.

 

Realizacja powyższych celów powinna zapewnić w szczególności:

  • dostarczanie informacji dotyczących stanu lasów, zmian stanu lasu i gospodarki leśnej w lasach wszystkich form własności w powiązaniu z ochroną przyrody i stanem środowiska przyrodniczego, na potrzeby różnych szczebli organizacji i zarządzania w leśnictwie, a także planowania przestrzennego, nauki oraz na potrzeby statystyki publicznej i międzynarodowej,
  • sporządzanie analiz, syntez i prognoz dotyczących kształtowania się wielkości i stanu zasobów leśnych oraz możliwości użytkowania głównego i jego struktury w lasach różnych form własności,
  • prezentowanie uzyskanych rezultatów zarówno w formie raportów (tabel, zestawień), jak również w formie kartograficznej, w przekrojach wynikających z administracyjnego, gospodarczo-administracyjnego i przyrodniczego podziału kraju.

BDL ma dostarczać informacji zarówno na szczeblu centralnym, jak również regionalnym i lokalnym, o zróżnicowanym stopniu szczegółowości i w różnej formie, na potrzeby różnych użytkowników.

Więcej informacji można znależć na portalu www.bdl.lasy.gov.pl.

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj