📄 O Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP).

Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach.
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.

📄 Start


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku jest podmiotem gospodarczym świadczącym usługi inwentaryzacyjne i planistyczne w zakresie specjalistycznych opracowań związanych z leśnictwem i środowiskiem przyrodniczym:

 • planów urządzenia lasu dla jednostek lasów państwowych i innych
 • uproszczonych planów urządzenia lasu,
 • planów ochrony rezerwatów
 • planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
 • programów ochrony przyrody,
 • operatów siedliskowych,
 • operatów geodezyjnych,
 • opracowań fitosocjologicznych,
 • inwentaryzacji stanu zdrowotnego i sanitarnego lasu,
 • inwentaryzacji przyrodniczych,
 • strategicznych ocen oddziaływania na środowisko projektów i przedsięwzięć,
 • ekspertyz dendrologicznych (określanie wieku drzew stojących),
 • ekspertyz dot. zagospodarowania i przebudowy drzewostanów w obszarach klęskowych,
 • i innych związanych z leśnictwem i ochroną przyrody
 
 
Jesteśmy firmą posiadającą doświadczoną kadrę inżynierską, dysponującą wiedzą w zakresie urządzania lasu, siedliskoznawstwa, fitosocjologii, gleboznawstwa, gospodarki leśnej, inżynierii środowiska oraz ochrony przyrody i środowiska. Działamy od 1956 r. łącząc doświadczenia wynikające z wieloletniej praktyki i najnowsze technologie wspomagające pracę w terenie i biurze.
Przy prowadzeniu projektów współpracujemy ze światem nauki. Podejmujemy się prac wymagających szerokiej wiedzy i wizjonerstwa np: inwentaryzacja przyrodnicza trasy Kolei Dużych Prędkości (Wrocław-Łódz-Poznań), prace siedliskowe i definitywne urządzanie Białowieskiego Parku Narodowego czy prognoza oddziaływania na środowisko programu „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich (…)” – projektu dla 55 nadleśnictw położonych w Sudetach i Karpatach.
Nasze opracowania opierają się na ortofotomapach o dużej rozdzielczości i systemach informacji przestrzennej (GIS).
Jesteśmy otwarci na wyzwania nietypowe i wymagające niekonwencjonalnych rozwiązań.   
 
 
 
 
Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia
Lokalizacja w terenie -         Pomiary odległości i wysokości –                              Ortofotomapa – korekta granic i zasób
              GPS                     dalmierz laserowy z wysokościomierzem
                                     informacji

 
 
   
 

📄 Ważne


Od 1 stycznia 2017 r. organem założycielskim naszej firmy jest Minister Środowiska:
"Art. 121. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy funkcję organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych:
1) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym, przejmuje minister właściwy do spraw środowiska;" - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj