📄 Konferencje, warsztaty


W dniach 14-16 czerwca 2018 roku odbył się 118 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, którego hasłem przewodnim była „Gospodarka w lasach na gruntach porolnych". Obradowano na terenie Nadleśnictwa Supraśl RDLP w Białymstoku. Białostocki Oddział BULiGL brał czynny udział w organizacji zjazdu i konferencji naukowej, która jest zawsze istotną częścią zjazdu. Wygłosiliśmy dwa referaty, które stały się istotnym głosem w dyskusji nie tylko nad kondycją polskich drzewostanów na gruntach porolnych ale przede wszystkim nad zarządzaniem i planowaniem w takich drzewostanach.

Janusz Porowski

Przebudowa drzewostanów na gruntach porolnych 118 Zjazd PTL

 

Seminarium: Gospodarcza aktywność człowieka – jej wybrane aspekty w relacji do stanu gleb i siedlisk Puszczy Białowieskiej.

 

Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego przy białostockim Oddziale Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego przy wsparciu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce, dnia 15 kwietnia 2016 roku wspólnymi siłami zorganizowało seminarium pt. „Gospodarcza aktywność człowieka – jej wybrane aspekty w relacji do stanu gleb i siedlisk Puszczy Białowieskiej. Dyskusja". Pomysł spotkania członków stowarzyszeń PTL i PTG narodził się w głowach pracowników BULiGL: Marka Ksepko i Janusza Porowskiego. Głównym organizatorem spotkania i tematu seminarium dyskusyjnego na terenie Puszczy Białowieskiej był Pan Marek Ksepko Z-ca Dyrektora BULiGL Oddział w Białymstoku. Seminarium składało się z dwóch części. Część pierwsza odbyła się na terenie Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Wygłoszono trzy referaty:

 

7.12.2015 r. OEE Jagiellońskie - Białowieża:

Spotkanie dotyczące gradacja kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej w kontekście przygotowań do aneksowania Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża.

Koncepcja białostockiego Oddziału BULiGL nt. działań koniecznych w celu powstrzymania dalszego rozpadu drzewostanów świerkowych w Nadleśnictwie Białowieża.

Link do prezentacji

 

12.06.2014 r. Iława:

Koncepcja zagospodarowania drzewostanów sosnowych na terenie byłej Leśnej Oczyszczalni Ścieków w Nadleśnictwie Iława  - konferencja podsumowująca pracę BULiGL Oddział w Białymstoku nad strategią renaturyzacji obszaru

Link do  prezentacji 

Link do prezentacji

 

Przebudowa drzewostanów rosnących na gruntach porolnych – seminarium w Nadleśnictwie Krynki

 
 
 
 

22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Nadleśnictwa Krynki odbyło się seminarium poświęcone wypracowaniu koncepcji przebudowy drzewostanów sosnowych i świerkowych rosnących na gruntach porolnych Nadleśnictwa Krynki. BULiGL Oddział w Białymstoku jest autorem ekspertyzy wykonanej w 2012 roku dla Nadleśnictwa pt: „„Cele hodowlane i kierunki zagospodarowania drzewostanów na gruntach porolnych Nadleśnictwa Krynki". Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie w seminarium prowadząc dwa z pięciu wygłoszonych referatów. Interesujący referat pt. „Drzewostany na gruntach porolnych z punktu widzenia fitopatologii" wygłosił prof. Zbigniew Sierota z Instytutu Badawczego Leśnictwa. W ramach seminarium odbyła się również lustracja terenowa drzewostanów świerkowych, w których rozpoczęły się procesy rozpadu.

Referaty BULIGL:

   Potencjalne zdolności produkcyjne siedlisk w drzewostanach na gruntach porolnych przeznaczonych do przepubowy - Marek Ksepko

Koncepcja przebudowy drzewostanów na gruntach porolnych w kontekście doświadczeń BULiGL – Janusz Porowski

 

***

 

Warsztaty "Jak dbać o obszar Natura 2000 i wody - w procesach planowania i na co dzień" 

W dniach 9-10 lutego 2012, w Krakowie odbyły się warsztaty "Jak dbać o obszar Natura 2000 i wody - w procesach planowania i na co dzień", zorganizowane przez Klub Przyrodników i RDOŚ w Krakowie.
Warsztaty były zorganizowane w celu prezentacji sposobów i rozwiązań stosowanych w ochronie obszarów Natura 2000 i wód oraz omówienia obecnej sytuacji prawnej i planistycznej po zmianach w prawie. W referacie pokazaliśmy (BULiGL Oddział w Białymstoku) kluczowe problemy z jakimi borykaliśmy się w trakcie opracowywania PZO dla Puszczy Białowieskiej i na przykładzie raportu "Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos na obszarze Puszczy Białowieskiej (…)" pokazaliśmy (referował Janusz Porowski) że jednym z takich problemów jest kontrowersyjna interpretacja badań przyrodniczych.
 

 

***

 

 

 Puszcza Białowieska - Portal Konsultacji Społecznych

W ramach wykonywanego Planu Urządzania Lasu dla trzech nadleśnictw: Białowieża, Browsk i Hajnówka w Puszczy Białowieskiej oraz  opracowywania Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLC 200004 Puszcza Białowieska, BULiGL Oddział w Białymstoku opracował i uruchomił Portal Konsultacji Społecznych Puszcza Białowieska pod nazwą „Okno na Puszczę" 

 

 Jest to serwis informacyjny zrealizowany jako aplikacja WWW, dostępna publicznie. Składa się z dwóch modułów:

1.      Portalu społecznościowego, wyposażonego w następujące funkcje:

a.       Forum dyskusyjne ze zdefiniowanymi grupami dyskusyjnymi o różnej tematyce.

b.      Możliwość umieszczania dokumentów i innych plików elektronicznych

c.       Możliwość umieszczania komunikatów, informacji itd.

2.      Serwisu mapowego, wyposażonego w następujące funkcje:

a.       Interaktywna mapa Puszczy Białowieskiej z treściami przygotowanymi przez wykonawcę planów urządzenia lasu, prognoz, planu zadań ochronnych itd.

b.      Funkcje nawigacji po mapie: powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie, uzyskiwanie podstawowych informacji (atrybutów) o obiekcie przestrzennym.

c.       Narzędzie umożliwiające dodawanie komentarza do wybranego z mapy wydzielenia leśnego, działające w ten sposób, że po kliknięciu w miejsce na mapie użytkownik przenoszony jest do formularza dodawania wpisu do odpowiedniej, wcześniej zdefiniowanej grupy na forum dyskusyjnym, a w treści i/lub tytule projektowanego wpisu znajdzie się adres leśny klikniętego wydzielenia.

Serwis podzielony jest na części:

―      Projekt Planu Urządzania Lasu,

―      Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko Planu Urządzania Lasu,

―      Projekt Programu Ochrony Przyrody,

―      Projekt Planu Zadań Ochronnych.

Głównym zadaniem portalu jest szeroki dostęp społeczeństwa do informacji o tworzonych właśnie opracowaniach.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj