📄 Ogłoszenie o wyłożeniu Projektu Planu Urządzenia Lasu


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznej wiadomości:

„Projektu Planu Urządzenia Lasu"

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu z siedzibą w Brzegu, ul. Piastowska 9, 49-300 Brzeg zawiadamia, iż w dniach od 10 grudnia 2019 roku do 9 stycznia 2020 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa został udostępniony w wersji elektronicznej do publicznego wglądu „Projekt Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gospodarstwa Rolnego ELAGRA Sp. z o.o. na lata 2020-2029 opracowywanego wg stanu na 01.01.2020 r.". Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz z treścią ustawy o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 z dnia 28 września 1991 r.) Art. 21 pkt. 4.

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby oraz podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanego projektu planu urządzenia lasu.

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 9 stycznia 2020 r. na adres Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu ul. Piastowska 9, 49-300 Brzeg.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę projektu planu urządzenia lasu.

📄 Ogłoszenie o wyłożeniu Projektu Planu Urządzenia Lasu


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Projektu Planu Urządzenia Lasu" KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie:

https://kghm.com/pl/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznej-wiadomosci-projektu-planu-urzadzenia-lasu "

📄 Informacja o publicznym udostępnieniu projektów uproszczonych PUL


Na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A.z siedzibą w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, Oddział Huta Miedzi „Legnica", ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica:

https://kghm.com/pl/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznej-wiadomosci-projektow-uproszczonego-planu-urzadzenia-lasu

zamieszczono informację o publicznym udostępnieniuw wersji elektronicznej do publicznego wglądu „Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica" oraz „Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w dzierżawie KGHM Oddział Huta Miedzi „Legnica" na lata 2020-2029 opracowywanego wg stanu na 01.01.2020 r."
Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz z treścią ustawy o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 z dnia 28 września 1991 r.) Art. 21 pkt. 4.
W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby oraz podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanych projektów planu urządzenia lasu.
Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 20 grudnia 2019 r. na adres KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica" ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica.
Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę projektów uproszczonych planów urządzenia lasu.

📄 Wyłożenie projektów


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu" KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie.

https://kghm.com/pl/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznej-wiadomosci-projektow-uproszczonego-planu-urzadzenia-lasu

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj